Kampüs Kart ve Ayniyat Birimi

1- Yeni Atanan İdari-Akademik-Sözleşmeli-Geçici,Sürekli İşçi Personelin ilgili birime gelen Kararnameye istinaden Kampüs Kart taleplerinin yapılması,

2- İdari-Akademik-Sözleşmeli-Geçici,Sürekli İşçi Unvan Değ., Soyad Değişik. Süresi dolan, Resim vb. Kampüs Kart Taleplerinin yapılması,

3- İdari-Akademik-Sözleşmeli-Geçici,Sürekli İşçi Kayıp,Çalıntı,Arızalı Kampüs Kart Taleplerinin Yapılması,

4- Taşeron Firma,Hizmet Alımı vb. işçilerin Geçici Kart Taleplerinin Yapılması,

5- Üniversitemizden ayrılan İdari-Akademik-Sözleşmeli-Geçici,Sürekli İşçi Personelin ilişik kesme formuna istinaden kurumla ilişiğinin kesilmesi,

6- Kampüs Kart ile ilgili haftada-15 günde bir yapılan değerlendirme toplantılarına katılmak,

7- Kampüs Kart Dağıtımdaki-Basılmayan Kart vb.. listeler ile ilgili her türlü raporlama çalışmaları yapmak,

8- Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.

9- Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, özellikleri nedeniyle kesin kabulleri belli bir dönem kullanıldıktan sonra yapılabilen sarf malzemeleri hariç olmak üzere, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.

10- Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtlan tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır mal yönetim hesap cetvellerini istenilmesi halinde konsolide görevlisine göndermek.

11- Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşımrlan ilgililere teslim etmek.

12- Taşınırlara yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.

13- Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.

14- Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altma düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.

15- Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarım yapmak ve yaptırmak.

16- Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.

17- Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabım hazırlamak ve harcama yetkilisine sunulmak üzere taşımr kontrol yetkilisine teslim etmek.

18- Ambarlarında kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumlu olmak.

19- Ambarlarını devir ve teslim etmeden, görevlerinden ayrılmamak.


Bu sayfa Personel Daire Başkanlığı tarafından en son 18.03.2020 15:51:10 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM