İdari Personel Birimi

Görevleri

1-      İdari kadro cetvellerinin sağlıklı bir biçimde tutulması,

2-      Her yıl kadro iptal-ihdas, dolu-boş, derece ve unvan değişikliği ile ilgili işlemlerin yapılması,

3-      Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı ile gerekli koordinasyonun sağlanması,

4-      Açıktan, naklen veya yeniden atama işlemlerinin yapılmasının sağlanması ve denetlenmesi,

5-      KPSS atamaları için EK-2 form düzenlenerek boş kadro ve pozisyonunun bildirilmesi,

6-      KPSS sonucuna göre Üniversitemize yerleştirilen Memur adaylarının dosyalarının açılmasının, evraklarının kontrol edilmesinin ve atamalarının yapılmasının, ataması yapılıp göreve başlayan, ataması yapıldığı halde göreve başlamayan ve Üniversitemize yerleştirildiği halde başvuruda bulunmayan adayların Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesinin sağlanması ve denetlenmesi,

7-      Naklen atanacak idari personellerin kurumlarından muvafakat istenmesi ve diğer işlemlerinin yapılmasının sağlanması ve denetlenmesi,

8-      4046 sayılı Kanunun 22.maddesi uyarınca özelleştirilen özelleştirilme programına alınan ve özelleştirilen kurumlardan Üniversitemize naklen atanmak isteyenlerin taleplerin değerlendirilmesi ve Devlet Personel Başkanlığınca Üniversitemize yerleştirilen özelleştirilmeden dolayı naklen atanacak personelin atama işlemlerinin yapılması, atanan kişilerin göreve başladığında Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesinin sağlanması ve denetlenmesi,

9-      Açıktan, yeniden naklen veya özelleştirmeden dolayı naklen ataması yapılarak göreve başlayan idari personelin bilgisayar ortamında bilgi girişlerinin yapılmasının sağlanması,

10-  Naklen veya özelleştirmeden dolayı naklen atanan personelin özlük ve sicil dosyalarının teslim alınması ve işlemlerinin yürütülmesinin denetlenmesi,

11-  3413 Sayılı Kanun uyarınca Korunmaya Muhtaç Çocukların atamaları ile işlemlerin yapılmasının sağlanması ve denetlenmesi,

12-  3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre gelenlerin kadroları ile işlemlerin yapılmasının sağlanması ve denetlenmesi,

13-  657 Sayılı Kanunun 53. maddesi uyarıca Özürlü personel atamaları ile işlemlerin yapılmasının sağlanması ve denetlenmesi,

14-  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ve diğer makamların istedikleri çeşitli izleme formlarının gönderilmesinin denetlenmesi,

15-  Açıktan veya nakil yoluyla atanacak izinli kadrolarımızın takibinin yapılması,

16-  İdari personel 2547 sayılı Kanunun13-b/4. maddesi uyarınca yapılan görevlendirme işlemlerinin yapılması ve denetlenmesi,

17-  İdari personel terfi işlemlerinin düzenli olarak yürütülmesinin denetlenmesi,

18-  657 Sayılı Kanunun 36.maddesinin ortak hükümler bölümünün A-12/d bendi uyarınca bir üst öğrenimi bitiren personelin intibak işlemlerinin ve yüksek lisans, doktora,  uzmanlık değerlendirilmelerinin yapılmasının denetlenmesi,

19-  İdari personelin göreve başlama, kadro ve görev değişikliği,  v.b. bilgilerin düzenli olarak kaydedilmesinin denetlenmesi,

20-  Aday memurlar için temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim programlarının düzenlenmesini sağlanması,  asaletlerinin onayına ilişkin işlemlerin yapılması ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesinin denetlenmesi,

21-  İdari personellerin Sosyal Güvenlik Kurumunda geçen hizmetlerini Emekli Sandığı hizmetleriyle birleştirilmesinin denetlenmesi,

22-  İdari personellerin istifa, ücretsiz izin, askerlik hizmetleri ile ilgili onayların alınması, ücretsiz izin ile askerlik hizmetlerinin Emekli sandığına ödendiğinde bu sürelerin fiili hizmetten sayılması işlemlerinin denetlenmesi,

23-  İdari personele ait tüm hizmetlerini gösteren hizmet belgesinin veya sicil özetlerinin denetlenmesi,

24-  Mazeret izni, yıllık izni, yurtdışı izni ve hastalık raporları ile ilgili işlemlerin yürütülmesi,  yazışmalarının yapılmasının sağlanması ve denetlenmesi,

25-  Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının yapılmasının sağlanması ve kazanan personellerin atamalarının yapılmasının denetlenmesi,

26-  İdari personellerin gizli sicil raporlarının düzenlenip, değerlenmesinin ve muhafaza edilmesinin sağlanması, 6 yıllık sicil not ortalaması 90 puan veya yukarı olan personellere kademe ilerlemesi yapılmasının denetlenmesi,

27-  Üniversitemiz idari personellerinden hususi pasaport almak isteyenlerin pasaport işlemlerinin yapılmasının denetlenmesi,

28-  657 Sayılı Kanunun 89. maddesi uyarınca görevlendirilme işlemlerinin yapılmasının denetlenmesi

29-  657 Sayılı Kanunun 86.maddesi uyarınca vekaleten görevlendirilme işlemlerinin yapılmasının denetlenmesi,

30-  Emekli olmak isteyen idari personellerin emekli işlemlerinin yapılmasının denetlenmesi,

31-  Naklen ayrılan idari personellerin nakil yazışmalarının yapılması, maaş nakil bildiriminin düzenlenmesi ve dosya gönderme işlemlerinin denetlenmesi,

32-  Üniversitemiz ikinci öğretim programında görev almak isteyen personelin görevlendirilmelerinin Üniversite Yönetim Kuruluna verilmesi ve diğer işlemlerinin yapılmasının sağlanması ve denetlenmesi,

33-  İdari personelin mal bildirim beyannamelerinin doldurulmasının ve muhafaza edilmesinin sağlanması ve denetlenmesi,

34-  İdari personel terfi cetvellerinin tutulmasının denetlenmesi,

35-  Birimlerden gelen idari personel giyim listesinin denetlenmesi,

36-  Fazla mesai cetvellerinin düzenlenmesinin denetlenmesi,

37-  İdari büroya gelen evrakların dağıtımının yapılması,

38-  İdari personelin tüm yazışma ve diğer işlemlerinin yapılmasının sağlanması ve denetlenmesi

39-  Üniversitemiz İdari personeline ait İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük Zammı ve Mali Sorumluluk Tazminatı Resmi Gazetede yayınlanan oranlara göre, I-II-III sayılı cetvellerin düzenlenmesi onaylatılması ve dağıtımı


Bu sayfa Personel Daire Başkanlığı tarafından en son 18.03.2020 15:49:41 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM