Hizmet İçi Eğitim Koordinatörlüğü

Görev ve Sorumlulukları
•Astlara görev dağıtımının yapılması, astların oluşturduğu evrakların paraflanması,
• Eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla yıl sonunda birimlere yazı yazarak eğitim konu tekliflerini bildirmelerinin istenmesi,
• Taleplerin değerlendirilerek yıllık eğitim planının onaya sunulması,
• Eğitim programlarının amaca uygun bir şekilde yürütülmesi için içerik oluşturulması, öğretim görevlilerinin belirlenmesi ve diğer konular ile ilgili yazıların hazırlanması,
• Eğitmenlerden eğitim programlarının ve içeriklerinin alınarak onaylanması,
• Eğitim ve öğretim için mevcut ve gerekli bina, araç ve gereçleri saptayarak eksikliklerinin giderilmesi için plan ve program hazırlanması,
• Eğitim programı ile ilgili araç, gereç ve sarf malzemelerini temin edilmesi,
• Eğitimlere katılacak personeli saptamak, duyuru yapmak ve gerekiyorsa katılımcıların gruplandırılması,
• Eğitmenlere eğitimden 1 gün önce göndermek üzere Photoshopta hatırlatma bilgi notu hazırlanması,
• Eğitim başlangıç sunumu ve takdim metninin hazırlanması,
• Eğitimlerin gerçekleştirilmesi ve yapılan hizmet içi eğitimlerin verimi ile ilgili izleme değerlendirme çalışmaları yapmak adına katılımcılara anket uygulanması ,
• Eğitimle ilgili anket sonuçlarının değerlendirilmesi ve yüzde grafiklerinin çıkarılması,
• Eğitim sonunda ölçme ve değerlendirmeler yaparak katılanların başarılarını değerlendirilmesi,
• Hizmet içi eğitim programlarına katılanlar için katılım ve başarı belgeleri ile sertifikaların hazırlanması, katılımcılara ulaştırılmasının sağlanması,
• Eğitimler sonunda Değerlendirme Raporunun hazırlanması ve Genel Sekretere sunulması,
• Yıllar itibariyle gerçekleştirilen eğitimler ile ilgili bilgi ve istatistiksel verilerin arşivlenmesi,
• Değerlendirme ve izleme sonuçları ile yenilik ve gelişmelerden yararlanarak, hizmet içi eğitim çalışmalarını geliştirilmesi,
• Aday memurların Temel Eğitim programını, eğitim yerini, eğitimcilerini belirleyerek eğitimlerden haberdar olmalarının sağlanılması,
• Aday memurların Temel Eğitim programında görevli eğitimcilerin görevlendirme yazısı ve diğer konular ile ilgili yazıların hazırlanması,
• Aday Memur Temel Eğitim Sınav Sorularının Hazırlanması,
• Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonunun kurulmasını sağlamak ve komisyon üyelerine yazılı olarak tebliğ edilmesi,
• Aday Memur Temel Eğitimlerini uygulamak sonunda aday memur sınavını yapılması,
• Aday Memur Sınav Sonuçlarının değerlendirerek birim web sayfasında duyurulması,
• Hizmet içi Eğitimle ilgili duyuru - etkinliklerin haberleştirilmesi ve konuyla ilgili Photoshopta görsel hazırlanması,
•Personel Daire Başkanlığının web sayfasında düzenlenen eğitim video/materyallerini ekleyerek web sayfasının güncel kalmasının sağlanması,
• Bilgi İşlem Daire Başkanlığına üst yazı yazarak yapılan eğitimlerin /Sms/E-posta /Sosyal medya ve Üniversitemiz Web Sayfasında duyurulması için ilgili formları düzenlenerek gönderilmesi,
• Genişletilmiş Koordinasyon Toplantısı ve plansız toplantılar için gerekli organizasyonun yapılması,
• Eğitimlerde görev alan eğitmenlere Rektör imzalı teşekkür belgesi vermek için liste oluşturarak takdim için gerekli hazırlıkların yapılması,
•  Uygulanmakta olan eğitim programlarını günün ihtiyaçlarına göre güncellenmesi,
• Topluluk halinde ve yüzyüze yapılabilecek eğitimlerin son dönemde yapılamadığı (Pandemi nedeniyle) durumlarda gerekli eğitim ve bilgilendirmelerin aksamaması amacıyla eğitim organizasyonunu yaparak Ues/Cbiko üzerinden eğitimleri gerçekleştirmek için gerekli işlemlerin yapılması,
•Haftalık yapılan faaliyetlerin listesinin tutulması,
• Hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak araştırma yapılması,
•Arşivleme ve yeni dosyaların açılmasıyla ilgili işlemlerin yürütülmesinin sağlanması,
•Zorunlu haller dışında yazışmaların KEP üzerinden yapılmasına dikkat edilmesi,
•Görev alanı ile ilgili Hukuk Müşavirliği ve CİMER tarafından yapılan bilgi ve belge taleplerini cevaplamak
•Yedeği olduğu personelin görevde olmadığı zamanda iş ve işlemlerini takip etmek,
• Yapılan iş ve işlemlere ilişkin mevzuat (kanun, yönetmelik v.b.) değişikliklerini takip etmek.
•Daire Başkanı tarafından tevdi edilen diğer görevlerin yapılması

Bu sayfa Personel Daire Başkanlığı tarafından en son 31.05.2021 12:03:02 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM