Akademik Atama ve Görevlendirmeler Şube Müdürlüğü

Görev ve Sorumlulukları
•Astlara görev dağıtımının yapılması, astların oluşturduğu evrakların paraflanması,
•Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlilerinin açıktan ve naklen atanmaları ile ilgili yazışmaların yapılması, dosyaların tanzimi ve kararnamelerinin düzenlenmesi, imzaya sunulması, ilgililere iletilmesi, 
•Dekan, Dekan Yardımcısı ile Yüksekokul ve Enstitü Müdür ve Müdür Yardımcısı atama kararnamelerinin düzenlenmesi, imzaya sunulması, ilgililere iletilmesi
•Diğer Yükseköğretim Kurumlarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre Rektör/Dekan/Müdür atama işlemleri
•Doçentlik belgesi ve Doçentik Başvurusu için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı ile gerekli yazışmaların yapılması,
•2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca yapılan görevlendirmelerle ilgili yazışmalar ve işlemlerin takibi
•2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yapılan görevlendirmeler ile ilgili yazışmaların yapılması, evrakların muhafazası,
•2547 sayılı kanunun 34.maddesi uyarınca Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının atamaları, yazışmaları, sözleşmeleri ile ilgili işlemler
2547 Sayılı Kanunun 36,37, 38, 58(k) maddeleri uyarınca yapılan görevlendirmelerle ilgili yazışmalar ve işlemlerin takibi, 
•2547 Sayılı Kanunun 40/a- 40/b-40/c-40/d maddeleri uyarınca kurum içi ve kurum dışı görevlendirme işlemleri ile ilgili kontrollerin ve yazışmaların toplu yazışma formatında yapılması, evrakların muhafazası,
•Birimlerden gelen İkinci Eğitim görevlendirme tekliflerinin takibi,
•Bilirkişi görevlendirme yazışmalarının yapılması ve takibi,
•Koordinatör/Birim Sorumlusu görevlendirmeleri ile ilgli işlemler,
•Zorunlu haller dışında yazışmaların KEP üzerinden yapılmasına dikkat edilmesi,
•Görev alanı ile ilgili Hukuk Müşavirliği ve CİMER tarafından yapılan bilgi ve belge taleplerine cevap vermek.
•Yedeği olduğu personelin görevde olmadığı zamanda iş ve işlemlerini takip etmek,
• Yapılan iş ve işlemlere ilişkin mevzuat (kanun, yönetmelik v.b.) değişikliklerini takip etmek.
•Daire Başkanı tarafından tevdi edilen diğer görevlerin yapılması

Bu sayfa Personel Daire Başkanlığı tarafından en son 31.05.2021 12:09:35 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM