Anket ve Etkinlik Duyuruları

Anketler

Anket_Simge.png (9 KB)

Bolu Abant İzzet Baysal Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hatice KAFADAR tarafından yürütülen, “Koronavirüs Anksiyetesi ve Bilişsel Süreçler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” başlıklı ankete katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Mansur SEYMENOĞLU'nun "Aşı ve İlaç Kullanımı Üzerine Anket Çalışması" başlıklı anketine katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr.Bahar KÜLÜNKOĞLU'nun Etik Kurul onaylı ''Müzisyenler İçin Kas İskelet Ağrısı Şiddeti ve Etkilenimi Anketi'nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği" isimli anketine katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İnci KAYIN ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hale DERE ÇİFTÇİ' nin birlikte yürüttükleri "Farklı Meslek Alanlarında Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Mizah ve Empati Düzeyleri ile Çocukla İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi" adlı anketine katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mazhar İslam RAHMAN'ın, "COVID-19 Pandemisi ve Sosyal Mesafe: Türkiye'deki Üniversitelerde Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin, Uzaktan Eğitim Sürecindeki Öğrenme Deneyimleri, Karşılaştıkları Zorluklar ve Sürecin Belirsizliği başlıklı araştırmasına ait anket formuna katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Ayşe AYTAR'ın “Covid-19 Uyutmadı! Kaliteli, Yeterli ve Düzenli Uyku Konusunda Akademisyenler Ne Düşünüyor?” isimli anket çalışmasına katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr.Mehmet SALTAN tarafından yürütülen "COVID 19 Dönemi ve Ulaşım" başlıklı bilimsel çalışma kapsamında hazırlanacak makale araştırmasi için tüm akademik ve idari personele yönelik anket çalışmasına katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanı Arş. Gör. Eda AKDOĞDU'nun, Doç. Dr. Kübra ATALAY KABASAKAL ile beraber yürütmekte olduğu "Akademik Sahtekarlığın Sebep ve Sonuçları: Yapay Sinir Ağları ile Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi" başlıklı anket çalışmasına katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinden Dr.Öğr.Üyesi N.Pınar Özgüner Gülhan ve İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Dr.Öğr.Üyesi Semiray Yücebaş tarafından gerçekleştirilecek olan ‘'Bir Mesleğin İnşası Türkiye'de Arkeolog Olmak" adlı çalışma kapsamında yapılacak anket çalışmasına katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hatice KAFADAR’ın, “Yürütücü İşlevler Ölçeğinin Psikometri Özelliklerinin Saptanması " adlı anket çalışmasına katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Yozgot Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Arş. Gör. Seher DÖNER'in, COVID-19 Salgını Sırasında Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamaya İlişkin Kaygı Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler: Çok Merkezli Web Tabanlı Bir Çalışma" isimli anket çalışmasına katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Arş. Grv. Hasibe ARICAN’ın, Üniversite öğrencilerinin "İnternet ve Sosyal Medya Kullanımları İle Çeşitli Değişkenler" arasındaki ilişkiyi incelediği araştırma anketine katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr.Öğr. Üyesi Mansur Seymen SEĞMENOĞLU'nun "Akademisyenlerin Aşı Olma ve İlaç Kullanım Tutumlarının Belirlenmesi: Türkiye Örneği" başlıklı anket çalışmasına katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğretim elemanlarınca hazırlanan “Planlı Davranış Teorisi Çerçevesinde Türkiye’de Bir Yatırım Aracı Olarak Kripto Paralar” başlıklı çevrim içi ankete katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Selman TÜRKER’in danışmanlığında yürütülen “ Tüketicilerin Takviye Edici Gıdalar ile Hidrolize Kolajen Kullanımları Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarının Belirlenmesi” başlıklı bilimsel çalışma kapsamında hazırlanan anket çalışmasına katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Programı öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Kübra TAN ve araştırma ekibinde yer alan Vesile ADIGÜZEL ve Ayşe OKANLI'nın "Akademisyenlerde Psikolojik Sermaye ve Öz Şefkat " başlıklı çevrim içi anket çalışmasına katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimler Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr.Üyesi Gülşen KIRPIK'ın, anket çalışmasına katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan SAK'ın, TÜBİTAK 2237- A Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında desteklenen "Erkek Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Mesleki Motivasyonlarının Artırılması" adlı projesine katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

İstanbul Gedik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Sıla YILMAZ'ın yürüttüğü "Üniversite Öğrencilerinin COVİD-19 Pandemisinde Çevrimiçi Öğrenme Bağlılığını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi" başlıklı anket çalışmasına katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemil Örgev tarafından yürütülen "Türkiye'de Üniversitesi Akademik Personeli Arasında Aşı Okuryazarlığı Seviyesi ve Covid-19 Aşıları Konusunda Yaşama Yansıyan Tereddüt, Aşı Reddi ve Aşı Karşıtlığı" konulu araştırma anketine katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Songül OMUR ve Arş. Gör. Dr. Mehtap UYAR tarafından yürütülen "COVID-19 Sürecinde Sayısal Uçurum: Türkiye'de Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma" konulu çevrimiçi araştırma anketine katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Hüsamettin Serkan AKILLI'nın danışmanlığında yürütülen TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri kapsamında "COVID-19 Döneminde Uzaktan Eğitimde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Öz Yeterlik Algısı ve Ders Angajmanı Arasındaki İlişki" konulu ankete katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Pamukkale Üniversitesi Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı öğretim elemanı Öğr. Gör. Ahmet ÇETİN tarafından, doktora tezi alan araştırması kapsamında "aşırı turizmin ziyaretçiler tarafından algılanmasını değerlendirmek ve destinasyon memnuniyeti ve tekrar ziyaret niyeti ile ilişkilerini belirlemek" anketine katılmak için tıklayınız.

Anket_Simge.png (9 KB)

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Gülay ZORER GEDİK, Prof. Dr. Neşe AKDAĞ ve öğretim elemanlarından Arş. Gör. Ahmet Bircan ATMACA, Arş. Gör. Fatma ZOROĞLU ÇAĞLAR ve Arş. Gör. Seda YÜKSEL DİCLE tarafından yürütülen "Evden çalışan bireylerin çalışma konforu - verimi üzerine bir inceleme'' başlıklı çalışma kapsamında hazırlamış oldukları "COVID-19 Pandemi öncesinde ofis ortamında çalışan bireylerin pandemi sonrasında değişen ve ağırlıklı olarak konutlarda devam eden çalışma koşullarının ısıl konfor ve işitsel konfor yönünden incelenmesi ve değerlendirilmesi" konulu anket formuna katılmak için tıklayınız.

 


Bu sayfa Personel Daire Başkanlığı tarafından en son 27.09.2021 14:18:33 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM